Homoseksualiteit en de Bijbel

Bijbelse handvatten voor de omgang met homofilie gevoelens Inleiding 


In dit artikel wil ik een aantal lijnen schetsen voor het Bijbels denken over homoseksualiteit en homofilie. Met homoseksualiteit bedoel ik het begaan van seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht. Met homofilie bedoel het feit dat je je aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht: de homofilie gerichtheid of geaardheid. Alles wat ik schrijf is dus zowel van toepassing op een man die zich aangetrokken voelt tot een andere man, als op een vrouw die zich tot hetzelfde geslacht voelt aangetrokken. 
Ik heb getracht naar eer en geweten mijn oor te luisteren te leggen bij de Bijbel. God vraagt ons Hem te gehoorzamen en Zijn Woorden door te geven. Ook als dit moeilijk is, ook als dit pijn doet! Het kan lastig zijn voor iemand die deze gevoelens niet heeft om de diepte ervan in te schatten en werkelijk te begrijpen wat dit met een mens doet. Ik vind het belangrijk om niet beschuldigend of veroordelend over te komen en mij zo boven de ander te stellen. Ondanks dat moeten we wel eerlijk naar de Bijbel luisteren. Het onderstaande is het resultaat van deze ‘zoektocht’ en ‘luisteroefening’. Mijn diepste overtuiging is dat God met Zijn regels het beste met ons voorheeft! 
In het artikel wil ik allereerst de Bijbel aan het Woord laten. Ik schets enkele Bijbelse lijnen over huwelijk en relaties en trek daar wat conclusies uit. Daarna ga ik in op de teksten uit de Bijbel over homoseksualiteit. In de derde plaats behandel ik een aantal bezwaren. Tenslotte wil ik heel praktisch ingaan op grenzen en mogelijkheden die er zijn. Het is uitgebreid artikel. Het is goed om ons hier nauwkeurig op te bezinnen en niet zomaar een antwoord te geven! Dit document wil niet het einde van alle discussie zijn, maar juist het begin zijn voor een goede bezinning op wat God van ons vraagt. 

De Bijbel als handleiding in het leven 

De wereld is door God geschapen, we lezen hiervan in Genesis 1. Verschillende malen lezen we ‘en zie, het was goed.’ Ook de mens is door God geschapen. Op de zesde dag heeft God de mens gemaakt, als kroon op de schepping. Wat niet van de dieren wordt gezegd, dat wordt wel van de mens gezegd: de mens moet de aarde bebouwen en bewaren en krijgt heerschappij over de aarde. God heeft de mens tot onderkoning over de aarde gemaakt. De mens is dus verantwoordelijk voor wat hij doet met en op deze aarde. Hij moet hiervoor verantwoording afleggen aan God. In deze wereld staan we als onderkoningen onder God. We mogen dus niet zelf weten wat we doen, maar moeten altijd God gehoorzamen. Als God spreekt dan spreekt Hij met gezag en moeten we Hem gehoorzamen. In alles in dit leven moeten we dus steeds vragen: ‘wat wilt U dat wij doen zullen?’ God weet dit het beste! 
Zoals je bij een ingewikkeld apparaat een gebruikshandleiding krijgt, zo heeft God dat ook bij deze wereld gedaan. Een gebruikshandleiding is bedoeld om het apparaat zo goed en lang mogelijk te kunnen gebruiken en niet te beschadigen. Ook God heeft Zijn regels en wetten bij deze wereld gegeven, bedoeld om op de juiste wijze met de wereld om te gaan. In het geval van de wereld gaat het om de almachtig en alwetende God en kunnen we ervan uitgaan dat God geen fouten maakt in de regels die Hij gegeven heeft. 
Deze omgangsregels of wetten van God vinden we in de Bijbel. De wetten uit de Bijbel en de regels van God zijn dus gegeven om ons gelukkig te maken. Door de zonde zien wij dat vaak niet meer. Vaak denken wij zelf het beter te weten. We moeten ook toegeven dat het soms moeilijk voor ons te begrijpen is waarom God bepaalde regels heeft gegeven. Toch kunnen we ervan op aan dat God het goede met ons voor heeft! 
Ook in de vraag naar de mogelijkheden en grenzen voor wat betreft homofilie en homoseksualiteit moeten we dus te rade gaan bij het Woord van God. 

Bijbelse lijnen over relaties en huwelijk 

In deze paragraaf wil ik allereerst enkele algemene lijnen schetsen die de Bijbel leert over relaties en het huwelijk. In de volgende paragraaf ga ik in op de concrete teksten uit de Bijbel die over homoseksualiteit gaan.

Geschenk van God 
De Bijbel spreekt vanaf het eerste begin, toen de mens gemaakt werd, heel positief over de relatie tussen man en vrouw. De kroon van Gods schepping is de mens, God die man en vrouw geschapen heeft. De vrouw is aan de man gegeven en de man aan de vrouw, om zo samen God te dienen. Het feit dat man en vrouw samen één kunnen worden is door God zo in de schepping gelegd. Het is zelfs een opdracht van God uit het paradijs, voor de zondeval. De grootste gift van God was dat man en vrouw samen één mogen worden, gemeenschap mogen hebben en God als kroon daarop het nieuwe leven wilde geven! Het nieuwe leven ontstaat door de liefdevolle eenwording van man en vrouw. De mens mag hierdoor in zekere mate ‘meedoen’ in het scheppende werk van God! Dit is voor ons mensen nog steeds onbegrijpelijk! 
Deze relatie tussen man en vrouw die God gegeven heeft is dus een van de meest kostbare zaken uit het paradijs. Juist hierin komt de grootheid van Gods schepping naar voren! Om deze grote gift te beschermen heeft God het huwelijk gegeven. Voordat man en vrouw een worden in de seksuele gemeenschap en dus het meest intieme delen, wordt er eerst voor de troon van God een belofte afgelegd. Een belofte van trouw, trouw aan God en trouw aan elkaar. Zo’n relatie is dan ook niet zomaar te verbreken, eenmaal aangegaan is die niet tijdelijk maar altijddurend. Juist om het geweldige wonder hiervan te beschermen heeft God deze strikte regels gegeven.

Gevolgtrekkingen 
Deze gegeven uit Genesis betekenen in de eerste plaats dat het huwelijk uiteindelijk de enige plaats is waar de liefde tussen twee mensen zijn juiste plaats heeft en tot werkelijke bloei kan komen. Tegenwoordig denkt men hier vaak negatief over. Maar een huwelijk waarin werkelijke trouw wordt beloofd ‘tot de dood ons scheidt’, is door God ingesteld juist om op de meest zuivere en beste wijze te genieten van de door God gegeven liefde. Het huwelijk is dus de enige weg! Een belangrijke regel uit Gods ‘gebruikshandleiding bij liefde en relaties’! 
Tegelijk zien we in Genesis dat die weg enkel wordt opengesteld voor één man en één vrouw. In het paradijs ging het verlangen van de man, allereerst uit naar God, en daarna naar de vrouw. Andersom ging het verlangen van de vrouw uit,naast God, naar de man. Ook in heel de rest van de Bijbel waar over het huwelijk wordt gesproken komt deze lijn altijd terug: één man en één vrouw in een duurzame relatie. Dat velen uit het OT dit niet deden (Jacob, David, Salomo) heft deze regel niet op. Nergens in de Bijbel lezen we dat God toestemming geeft voor andere relaties dan deze. Het huwelijk tussen één man en één vrouw: dat is de enige weg die God gegeven heeft. Een huwelijksrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht wordt dus nergens als mogelijkheid gegeven. 
Soms wordt er wel geredeneerd dat het in het huwelijk vooral gaat om liefde tussen twee mensen. Een huwelijk zal zo dus ook openstaan voor twee mannen of twee vrouwen. Sommige christen zijn dus van mening dat dit een weg is die twee mensen van hetzelfde geslacht mogen gaan. We moeten echter beseffen dat dit nergens in de Bijbel te vinden is. Behalve liefde gaat het in het huwelijk ook om lichamelijke eenwording, die bij twee mensen van hetzelfde geslacht op natuurlijke wijze onmogelijk is en geldt nieuw leven als kroon op het huwelijk, wat eveneens onmogelijk is bij twee mannen of vrouwen. Het huwelijk in de Bijbel: alleen voor één man en één vrouw. 
Dit betekent dat ook de verkeringstijd tussen een jongen en een meisje altijd als voorbereidingstijd op een huwelijk geldt. Verkering is bedoeld om elkaar te leren kennen, om naar elkaar toe te groeien en biedt de mogelijkheid om de relatie te beëindigen als het onverhoopt misloopt. Als man en vrouw elkaar in liefde vinden dan moet deze liefde uiteindelijk bevestigd worden in een huwelijk. Verkering hebben en met elkaar enige vorm van intimiteit beleven is dus niet vrijblijvend. Ook hier geldt dat we zo’n (niet seksuele) relatie niet met meerdere mensen tegelijk mogen hebben en ook niet geheel onnadenkend aan moeten gaan. Het betekent dat, als een relatie binnen een huwelijk voor twee mannen of twee vrouwen niet is toegestaan, datgene wat een jongen en een meisje in de verkeringstijd ‘beleven’ ook niet plaats kan hebben. Ofwel heel concreet: zoenen en andere intimiteiten delen mag alleen in het perspectief van een huwelijk.

Gebrokenheid 
Bovenstaande lijnen zouden geen probleem opleveren wanneer we nog steeds in een perfecte wereld leefden. Helaas is dat niet zo. Wij mensen leven in een gebroken wereld, na de zondeval. In deze wereld is heel veel mis gegaan! Met name op het gebied van relaties en seksualiteit lijkt er wel nog veel meer mis gegaan! In onze maatschappij is een vrije seksuele moraal de norm. Het gaat er vooral om dat je zelf geniet en je begeerten bevredigd. Seksualiteit en huwelijk zijn losgekoppeld. Er zijn vele plaatsen op internet en in steden waar je de eigen begeerten kan bevredigen. Het is erg om te zien dat juist die grootste gave van God zo misbruikt wordt! Seksualiteit is vandaag het grootste wapen van de satan bedoeld om mensen voor eeuwig bij God vandaan te houden. Het leven binnen een relatie zoals God dat bedoeld lijkt daarom soms wel onmogelijk geworden. Strijd tegen deze begeerten kent elk mens. Het toont de gebrokenheid van de wereld. 
Bovenstaande lijnen leveren nog veel meer problemen op en kunnen nog veel meer pijn doen als we ook nog een tot de ontdekking komen gevoelens te hebben voor hetzelfde geslacht. Vroeger werd vaak gezegd dat je dit soort gevoelens jezelf had aangepraat en werd er daarom nauwelijks rekening meegehouden. In een aantal gevallen zal dit vast wel het geval zijn, dat het hebben van deze gevoelens resultaat is van opvoeding of van de eigen keuze. In de meeste gevallen is dit echter niet zo en kunnen mensen echt oprecht hiermee worstelen. Dit laatste betekent dat we deze gevoelens dus moeten erkennen en accepteren. Je zal dat zelf moeten doen als je dit bij jezelf ontdekt, maar ook anderen zouden dit moeten erkennen en accepteren. Als je deze ontdekking doet zal dat veel pijn, verwondering en vervreemding teweegbrengen! Want laten we wel wezen, je behoort dan tot een minderheid. Vele mensen hebben deze gevoelens niet en herkennen het niet. Het lijkt, en is in zekere zin ook, tegennatuurlijk. Het gaat in tegen de manier waarop we door God geschapen zijn, ‘man en vrouw schiep Hij hen.’ Deze gevoelens zijn zo een gevolg van de gebrokenheid van de wereld. Het betekent ook dat je over het hebben van die gevoelens je dus niet persoonlijk schuldig hoeft te voelen. Elke gebrokenheid van de schepping is gevolg van de zondeval, maar hier kan je zelf niets aan doen en dus hoef je je ook niet persoonlijk schuldig te voelen.

Onmogelijkheid 
Het hebben van deze gevoelens betekent dus dat de Bijbelse lijn van huwelijk en relatie niet alleen een moeilijke lijn wordt (dat is het voor iedereen), maar zelfs een onmogelijke lijn! Je kan als man niet de liefde aan een vrouw geven, of als vrouw aan een man, als je deze gevoelens niet hebt! Als je tot deze conclusie moet komen dan is dat zeker niet gemakkelijk! Je toekomstbeeld stort in en verandert radicaal. Niemand mag onderschatten wat dit betekent! Het huwelijk tussen man en vrouw lijkt zo dus onmogelijk. Ik weet dat er christen homo’s zijn die ondanks hun gevoelens toch in alle openheid opzoek zijn naar een huwelijkse relatie met een vrouw. Of dit een begaanbare en mogelijke weg is kan ik niet beoordelen. Verderop in dit artikel ga ik in op de grenzen die er zijn voor homo’s en hetero’s en ook de mogelijkheden die er zijn als je homofilie of lesbische gevoelens hebt. God heeft in een relatie tussen hetero’s de ruimte al erg beperkt tot alleen het huwelijk en we zullen zien dat deze ruimte voor homo’s dus nog beperkter is, aangezien het huwelijk geen begaanbare weg is. Allereerst wil ik nu echter de teksten bekijken die gaan over homoseksualiteit. 

Teksten uit de Bijbel over homoseksualiteit 

Er zijn een aantal teksten in de Bijbel waarin het gaat over homoseksualiteit. We willen al deze teksten nagaan om te zien wat de Bijbel hierover zegt.

Genesis en Richteren 
De eerste teksten die ik wil noemen zijn Genesis 19: 1-29 en Richteren 19:1-30. Beiden zijn vreselijke verhalen waarin een groep mannen vraagt of de mannelijke gast(en) van iemand naar buiten komen om door hen seksueel misbruikt te worden. In beide verhalen weigert de gastheer en stelt voor zijn vrouw of dochter te sturen. In de geschiedenis van Richteren 19 leidt dit tot de dood van die vrouw. Wat men hier dus voorstelt is de homoseksuele groepsverkrachting van iemand die ergens te gast is. We hoeven er niet lang over te discussiëren dat dit vreselijk is! Het is bovendien een schending van het gastrecht en zou een grote vernedering zijn voor degene die verkracht wordt. In beide gevallen is dit een voorbeeld van hoe erg men zich in de zonden te buiten kan gaan. Gods oordeel is om deze en andere zonden dan ook over Sodom en Gomorra gekomen. Voor de vraag die wij ons stellen: ‘mag je een homoseksuele relatie hebben?’ zijn deze teksten van minder belang. Het moge duidelijk zijn dat de groepsverkrachting van een gast niet is te vergelijken met een liefdevolle relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Alleen op basis van deze teksten kunnen we dus niets concluderen.

Leviticus 
In de tweede plaats staan we stil bij twee teksten uit Leviticus. Leviticus 18:22 en 20:13. Beide teksten komen nagenoeg overeen, het betreffen wetten die God gegeven heeft. In Lev. 18:22 lezen we: ‘U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel’ (HSV). In Lev. 20:13 staat er nog bij dat ze beiden gedood moeten worden. Deze teksten zijn een stuk duidelijker. Een man mag niet met een man ‘slapen’, zoals een man met een vrouw ‘slaapt’. Duidelijk is dat hier de seksuele omgang mee wordt bedoeld. Waar een relatie tussen man en vrouw, bevestigd in een huwelijk en bekroond door het wonder van de lichamelijke eenwording een grote gave van God wordt genoemd. Daar wordt hier dus zo’n zelfde relatie tussen twee mannen door God afgekeurd. Zoals in vele wetten wordt dit in sterke en grote bewoordingen gedaan. Dit grote spreken is bedoeld om duidelijk te maken dat het voor God geen begaanbare weg is!

Romeinen 
Ook het in het Nieuwe Testament wordt er over homoseksualiteit gesproken. In Romeinen 1 lezen we: ‘En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen’ (Rom. 1:27-28). Paulus spreekt hier over de zonden waarin de heidenen leven. Als zonde wordt genoemd het feit dat men de omgang met vrouw heeft vervangen voor zo’n zelfde omgang met de man. De Bijbel noemt dit ‘schandelijk’. Eveneens wordt de ‘wellust’ die men voor elkaar heeft als zonde gekenmerkt. Ook hier wordt dus duidelijk dat die regel uit Leviticus niet slechts tijdelijk was en alleen voor de Joden geldt. Ook hier in Romeinen noemt de Bijbel het zonde. Verder zegt Paulus dat wat men doet tegennatuurlijk is. Het gaat in tegen de manier waarop God de mens geschapen heeft.

Korinthe en Timotheüs 
1 Tim. 1:10 spreekt over ‘mannen die met mannen’ slapen in een rij van zonden. In 1 Kor. 6:10 worden ‘schandknapen’ en ‘mannen die met mannen slapen’ als zondaren benoemd. Zij die in zulke zonden blijven doorgaan kunnen Gods Koninkrijk niet beërven. Het gaat hier dus duidelijk en telkens om mensen die zulke zonden doen. Er wordt niet gesproken over mensen die met zulke gevoelens worstelen! Zij worden niet als zondaren aangemerkt! Van belang in dit gedeelte is overigens vooral ook vers 11. Hier wordt gezegd dat er ook zulke mensen, die dus zulke dingen deden, in de gemeente zijn. Ze leefden zo, maar zijn nu ‘gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus’. Een rijke tekst! Voor iedereen die in zonden heeft geleefd is er een weg terug. God wil de zonden vergeven. Ik denk dat wij als christen vooral dit moeten benadrukken: God wil ons vergeven. Gelukkig maar!

Conclusie 
We kunnen hieruit concluderen dat nergens in de Bijbel homoseksualiteit wordt goedgekeurd. Andere teksten dan deze die hierover gaan zijn er niet. 
De Bijbel wijst, begrijpelijkerwijs, de grote uitspattingen uit Sodom en Gomorra af. Het gaat om mensen die openlijk hun lusten botvieren! Dit is wat dat betreft wel te vergelijken met de gay-pride in Amsterdam en alles wat daar meer gebeurt in bars en clubs. Sodom en Gomorra zijn om deze reden met vuur verbrand! 
In de andere teksten wordt echter ook het liggen van een man bij een man afgewezen ‘zoals een man bij een vrouw ligt’. Dit wijst erop dat ook zo’n relatie door God verboden wordt. Dat wat God in de schepping gegeven heeft aan man en vrouw, staat niet open voor man en man, of vrouw en vrouw. Het Nieuwe Testament gaat verder in deze lijn en keurt het eveneens af. Dit Bijbels spreken bevestigd de lijn die we eerder zagen voor wat betreft huwelijk en relaties. Nergens in de Bijbel wordt de homoseksuele relatie dus als een begaanbare weg geschetst. 
Let wel: (1) Nergens lezen we dat iemand met zulke gevoelens raar of vreemd is, of om die reden de toorn van God verdient, het gaat alleen om mensen die zo leven. (2) De Bijbel schrijft ook mensen die wel zo geleefd hebben niet af, ze waren er in de gemeente van Korinthe. (3) De Bijbel leert dat Christus je wil reinigen van zonden, zonden uit het verleden wil vergeven. Dat je bij Hem opnieuw kan beginnen. (4) Heel het NT getuigt ervan dat Christus ons in de strijd tegen de zonde, tegen de verkeerde begeerten wil bijstaan en helpen. Vanwege de zonde kent elk mens vele verkeerde begeerten! 

Bezwaren 

Bezwaar: Maar God houdt toch van alle mensen… 
Nu we het bovenstaande gezien hebben kunnen er enkele bezwaren opkomen. Enkele van deze willen we hier bespreken. De eerste is: ‘Maar God houdt toch van alle mensen. Hij wil ons toch gelukkig zien en ik ben veel gelukkiger met een relatie.’ 
Het is inderdaad zo dat God de mens liefheeft. In Johannes 3:16 lezen we: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven heeft.’ 
Het is echter niet zo dat die liefde van God betekent dat Hij alles wat mensen doen goed vindt en toestaat. Oftewel: De liefde heft de wet niet op. Die liefde van God betekent juist dat Hij niet kan toestaan als we wegen gaan die verkeerd zijn. Zoals een liefdevolle vader zijn zoon tegenhoudt als die op een ravijn afloopt, zo doet God dat ook! Het is juist vanwege Zijn liefde dat Hij de wet heeft gegeven. De wet is bedoeld als ‘leefregel’ gemaakt tot ons voordeel! Die wetten van God kunnen soms pijn doen, soms kan het lijken alsof die wetten helemaal niet goed zijn. Ze lijken soms zo streng. We kunnen er soms onder lijden, het kan ons pijn doen. Dat is inderdaad waar! De oorzaak ligt alleen niet in die wetten, dat die verkeerd zijn, maar komt omdat wij gevallen mensen zijn. De oplossing is dus niet de wet te veranderen, maar wij zelf moeten veranderd worden. 
De liefde van God voor ons betekent dus: (1) Dat Hij zijn wet gegeven heeft waaraan we ons moeten houden een wet die goed is. (2) Dat Hij de Heere Jezus naar de aarde stuurde om de schuld te vergeven als we tegen die wetten zondigen. (3) Dat de Heere Jezus ons wil vernieuwen, ons wil veranderen en wil terugbrengen bij de wet van God. Het betekent niet dat God alles goedkeurt of de zonde niet erg vindt. We kunnen dus niet zomaar denken: wat ik doe voelt goed, ik wordt er blij van en daarom zal God het ook wel goed vinden. Nee, om te weten wat God wil moeten we de Bijbel lezen! Wat die Bijbel ons leert over relaties hebben we eerder gezien. Liefde is dat Hij ons wil leren te leven naar die regels, niet dat ze niet gelden!

Bezwaar: Maar God wil de zonden toch vergeven… 
God wil de zonden vergeven, dat is waar. Om die zonden te kunnen vergeven moest de Heere Jezus naar de aarde komen, lijden en sterven aan het kruis. Op die manier betaalde Christus de prijs die wij eigenlijk zouden moeten betalen. Gelukkig wel dat God de zonden wil vergeven! Niemand op deze wereld zal anders bij God kunnen komen, want iedereen heeft gezondigd. 
Maar in de Bijbel gaat het ontvangen van vergeving altijd samen met twee andere zaken: berouw en bekering. Berouw betekent dat we voor God erkennen dat hetgeen we deden fout was en hierover spijt betuigen. God vergeeft geen zonden waarover we geen berouw tonen. Berouw tonen betekent dus nederig erkennen dat wat we gedaan hebben verkeerd was. Dat moeten we elke dag weer leren, want wij zijn vaak geneigd om onze eigen daden goed te praten. 
Verder vraagt God van ons ook bekering. Als we zonden gedaan hebben moeten we hier mee breken en een vast voornemen hebben om niet meer in die zonde te vallen. We moeten wel beseffen dat we dit breken met de zonden niet uit onszelf kunnen. We mogen ook hiervoor de Heere Jezus om hulp vragen. Hij wil ons leren om telkens als we gevallen zijn weer op te staan, telkens opnieuw de strijd aan te gaan met onszelf en ons ‘zwakke vlees’. 
Dit bovenstaande geldt dus in het algemeen voor alles wat we doen. Het geldt dus ook voor een homoseksuele relatie. Als we op grond van Gods Woord concluderen dat dit geen begaanbare weg is, dan kunnen we niet op grond van het idee dat God toch wel vergeeft doorgaan met iets wat verkeerd is. 
Het betekent wel dat we altijd bij God mogen terugkomen, voor elke zonde, hoe groot ook, is een weg terug naar God. God vraagt dit ook van ons! Om onze zonden voor Hem te belijden, berouw te tonen en ons te bekeren. Wie zo naar Christus gaat die mag weten dat Hij de zonden zal vergeven, Christus Zelf heeft ervoor geleden aan het kruis. De weg terug naar God is altijd open!

Bezwaar: Maar ik kan niet leven in onthouding… 
Dit is misschien nog wel hetgeen dat het meeste strijd kan geven. We moeten dit niet onderschatten. Het idee dat je de rest van je leven zou moeten leven in onthouding en alle mooie dingen van het leven binnen een liefdevolle relatie zal moeten missen kan zwaar drukken. 
Bedenk wel dat je niet de enige bent die hiermee worstelt. Er zijn meer mensen met homofiele gevoelens die de keuze hebben gemaakt om te leven in onthouding. Op grond van Gods Woord hebben zij geconcludeerd dat God dit van hen vraagt. Dat kan strijd geven, aanvechting, pijn en verdriet, maar toch gaan ze deze weg en mogen ze ervaren dat God hen helpt. 
Verder is het zo dat ook heteroseksuelen soms alleen blijven. Mensen die gezocht hebben naar een partner, maar die om wat voor reden dan ook niet gevonden hebben. Ook voor hen is dat moeilijk, ook zij hebben verlangens, ook zij kennen strijd. Tegelijk is het dus geen totaal onbegaanbare weg! 
Het belangrijkste is echter dat wie God dient niet alleen staat in deze strijd. We mogen God Zelf te hulp roepen, Hij Zelf is erbij! De kracht van Christus is een macht die we niet moeten onderschatten. Wie een afhankelijk leven met Hem leidt die zal ervaren dat Hij kracht wil geven. Dat zal een leven lange strijd blijven, dat geldt voor vele zonden. 

Grenzen voor hetero’s en homo’s 

In dit gedeelte wil ik trachten enkele grenzen duidelijk te maken. Grenzen die Bijbel aangeeft als het gaat om relaties. Deze grenzen gelden in de Bijbel voor hetero’s en daarom ook voor homo’s. 
  • We hebben eerder al gezien dat ook in een heterorelatie de ruimte die God geeft erg beperkt is. We mogen niet met ‘wellust’ naar een andere vrouw of man kijken, in gedachten kunnen we dan al zondigen en overspel gepleegd hebben. Jezus zegt: ‘wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel gepleegd’. Wat geldt voor hetero’s geldt ook voor homo’s. 
  • Bovenstaande geldt nog sterker als we bewust opzoek gaan naar deze prikkels. God heeft de mens daarom kleding gegeven en we mogen dus niet buiten het huwelijk anderen in hun naaktheid zien. Juist omdat hierbij die wellust niet te voorkomen is. Ook het bezoeken van feesten met schaars geklede mensen is daarom zonde voor God. Hetzelfde geldt uiteraard voor pornosites, speciaal gemaakt om onze lusten te bevredigen. Een christen hoort zich hier verre van te houden! Dit geldt voor hetero’s, maar dus ook voor homo’s. 
  • We mogen deze prikkels ook niet uitzenden naar de ander. We mogen ons dus niet uitdagend kleden met de bedoeling anderen te verleiden. Opnieuw geldt dit voor homo’s en hetero’s. 
  • Verder keurt God een seksuele relatie buiten het door God ingestelde huwelijk af. Samenwonen zonder getrouwd te zijn wordt daarom dus ook afgewezen. Wat geldt voor hetero’s geldt evenzeer voor homo’s. Hetzelfde geldt voor het hebben van een dergelijke relatie met meerdere mensen. Het huwelijk is daarom voor één man en één vrouw en ook de regels voor echtscheiding zijn heel streng in de Bijbel. 
Al deze bovenstaande zaken maken dus dat de speelruimte niet heel groot is! God heeft juist op dit gebied veel beperkingen gegeven. Hij heeft dit gedaan omdat Hij wist dat juist op dit gebied de satan erg machtig is en wij erg zwak. Hij heeft het ook gedaan omdat juist het feit dat wij elkaar lief kunnen hebben een van de grootste gaven van Hem is. Juist hierin lijken we op God. Om deze reden wordt alles was hiervan afwijkt dus als zonde bestempeld. Alles wat hierboven gezegd is geldt dus voor hetero’s zowel als voor homo’s. We moeten beseffen dat ook onder hetero’s juist hier vaak en veelvuldig tegen gezondigd wordt. De samenleving om ons heen is vol met seks en met seksuele prikkels. Op internet zijn genoeg plaatsen waar we onze begeerten kunnen bevredigen! Zowel voor hetero’s als voor homo’s vraagt God echter dat we ons hier verre van houden! Met liefde roept Hij ons op het niet te doen! Seksuele begeerten zijn het grootste wapen van de satan bedoeld om ons eeuwig ongelukkig te maken!

Wat mag wel? 

Hierboven hebben we gezien waar God voor alle mensen de grenzen legt in de omgang met de ander. De vraag kan nu opkomen: wat kan dan wel? Ook hier enkele algemene richtlijnen. 
  • Het feit op zichzelf dat een man een vrouw aantrekkelijk kan vinden is geen zonde, dat is een natuurlijk gegeven. Ook het enkele feit dat een homo zich aangetrokken voelt tot een andere man is dus geen zonde. Het is wel gevolg van de zonde, maar niet een persoonlijke zonde. Het is immers geen vrije keuze. Op het moment dat deze gedachten echter verder gaan en het een ‘begeren’ wordt, dan is het wel zonde. Zowel voor de hetero als voor de homo. 
  • Natuurlijk mag je ook goede en diepgaande vriendschappen hebben. Maar de seksuele verlangens die hierbij kunnen ontstaan mogen niet uitgeleefd worden. Net als bij een hetero buiten het huwelijk moet dit als zonde beleden worden. Met die grens kan je natuurlijk wel diepgaande vriendschappen hebben, waarin je beiden over je strijd kan spreken. Dit kan een vriendschap juist verdiepen. Om dezelfde reden als bij hetero’s is in deze gevallen samenwonen echter niet aan te raden. Het bewaken van grenzen wordt dan immers wel heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Een christen, zowel homo als hetero, zal nooit de grenzen opzoeken. 
  • Verder hoef je je niet anders voor te doen dan je bent! Onze omgeving zal ook deze oprechte gevoelens en de strijd die we hiermee hebben moeten accepteren. Helaas zien we ook hierin dat we leven in een gebroken wereld en juist mensen met zulke gevoelens uitgelachen of bespot kunnen worden. Je heel uitdagend en provocerend kleden en gedragen is aan de andere kant ook niet goed.

Christelijke houding tegenover homo’s 

Tenslotte is het ook goed om nog te spreken over de houding die elke christen hoort te hebben tegenover homo’s. Ik noem hier enkele grondregels, er zouden er nog meer te noemen zijn. 
  • Soms wordt het homo-zijn niet geaccepteerd door anderen. Men doet alsof het hebben van deze gevoelens een vrije keuze is en men er daarom geen begrip voor hoeft te hebben. Men kan afwijzend reageren en zo iemand beschuldigend aankijken. Een christen mag hier niet aan meedoen! Deze gevoelens zijn in de meeste gevallen geen vrije keuze en men zal dit dan ook moeten accepteren. Een christen mag weliswaar de daden van iemand afwijzen, maar niet de persoon. 
  • Eveneens hoort een christen iemand met die gevoelens dus niet te bespotten of uit te lachen. Ook mag men het woord homo niet als scheldwoord gebruiken, wat helaas maar al te vaak voorkomt. God vraagt van ons onze medemens te accepteren zoals hij is. Een christen zal niet meedoen met de homohaat die er soms nog steeds is in deze maatschappij. Een christen is totaal anders dan een Moslim die elke homo moet haten. Liefde voor de naaste dat is de grondregel van het christendom! Ook als die naaste anders is dan wij. 
  • Een christen moet dus op een respectvolle en waardige manier met de ander omgaan, met ieder ander, homo én hetero. Tegelijk heeft een christen ook de plicht de medemens te wijzen op het Woord van God. Als de medemens wegen gaat die tegen de Bijbel ingaan dan moet daarop gewezen worden. Dit moet gebeuren met alle begrip, met alle liefde en met inachtneming van de eigen gebreken en zondigheid. Toch mag een christen dan niet zwijgen, juist omdat hij of zij weet dat een zondige weg de ander nooit gelukkig kan maken. 

Tenslotte 

Hierbij zijn we aan het einde gekomen van dit artikel. Er is veel gezegd en er valt nog veel meer over te zeggen. Het is een onderwerp dat je, als het jezelf aangaat, raakt tot in je diepste wezen. De dingen die de Bijbel leert zijn niet altijd leuk en kunnen pijn doen. Ik hoop dat je van alles wat er geschreven is niet al te veel geschrokken bent. Ik hoop dat de lijnen duidelijk waren. En vooral hoop ik dat je bij alles in het leven zal blijven vragen naar de wil van God. We leven in een gebroken wereld en er is zoveel mis dat je soms wel eens hoopt dat de Heere Jezus snel terugkomt. De strijd hier op aarde kan voor een christen zwaar zijn. Die strijd kan en zal er op allerlei gebieden zijn. Juist op gebied van seksualiteit is er in deze wereld veel mis. De satan probeert elk mens bij God vandaan te houden. Ik hoop dat duidelijk geworden is dat die strijd voor een zuiver leven dus niet uniek is voor homo’s, elk mens heeft er last van. Voor elk mens is seksualiteit één van de grootste valkuilen en één van de grootste obstakels voor een leven met God. Het mooiste dat God gaf heeft de duivel het ergst misbruikt... 
Weet alleen wel dat er een God is machtiger dan wij allemaal. Machtiger dan de duivel. Machtiger dan onze begeerten en verlangens. Bij deze God is iedereen welkom. Bij deze God mag je terugkeren, altijd. Deze God stuurde Zijn Zoon naar de aarde om voor ons te lijden en te sterven. Hij wil de zonden vergeven en Hij wil kracht geven voor een leven overeenkomstig Zijn wil. Ook na misstappen blijven we welkom bij deze God. Alleen bij deze Heere Jezus Christus is werkelijke rust en vrede te vinden. Zoek Hem, Hij is het waard!