Ben ik een kind van God?

Waarom het zo belangrijk is

Misschien is dit wel een vraag die je bezighoudt. Ben ik een kind van God? Deze vraag is een erg belangrijke vraag en het is goed om over deze vraag na te denken. Heel veel mensen zullen deze vraag immers helemaal niet stellen. Velen denken dat er geen God in de hemel is, dat de mens zelf baas is van zijn leven. De vraag ben ik een kind van God houdt hen dan ook niet bezig. Anderen zijn niet met deze vraag bezig omdat men denkt dat het toch wel goed zit. Natuurlijk ben ik een kind van God, het komt vast goed. Men weet niet precies waarom, maar men gaat er vanuit dat het wel goed zit. In beide gevallen beseft men eigenlijk niet hoe belangrijk deze vraag is. De vraag ben ik een kind van God is een belangrijke vraag. Het is een vraag die van levensbelang is. Er zijn namelijk maar twee mogelijkheden. Of je bent een kind van God, of je bent een vijand van God. Als je kind van God bent dan mag je eens voor eeuwig bij Hem wonen. Als je geen kind van God ben dan ga je voor eeuwig verloren. De vraag ben ik een kind van God gaat dus over jouw eeuwige bestemming: hemel of hel. Daarom is het een belangrijke vraag. Daarom is het ook begrijpelijk dat zo'n vraag je bezighoudt en je misschien niet al te makkelijk op deze vraag 'ja' durft te antwoorden. Daarom is het ook van zo'n groot belang dat je wel 'ja' op deze vraag gaat antwoorden. Als je immers sterft en je kent God niet, je zonden zijn niet vergeven, dan ga je verloren! Eigenlijk is het dus de allerbelangrijkste vraag van je leven.

Waarom het niet vanzelfsprekend is

Er is een geschiedenis in de Bijbel van mensen die heel gemakkelijk 'ja' antwoorden op deze vraag. Ze gingen er eigenlijk als vanzelfsprekend vanuit dat zij kinderen van God waren en dat God hun Vader was. We lezen deze geschiedenis in Johannes 8: 30-47. Het zijn de Joden die het tegen Jezus zeggen: 'wij hebben één Vader, namelijk God' (Joh. 8:41). God is onze Vader, zo zeggen ze, want wij zijn toch kinderen van Abraham. Wij zijn bevoorrechte Joden, wij horen bij het volk van God en daarom is God onze Vader! Dit lijkt erg op het gemakkelijke antwoord dat we soms vandaag wel eens horen: natuurlijk ben ik Gods kind, ik ben toch gedoopt, daarom zit het wel goed met mij. Het antwoord van Jezus is scherp en eerlijk. Hij zegt: 'jullie zijn slaven van de zonde (Joh. 8:34), niet God maar de duivel is jullie vader (Joh. 8:44). Als God jullie Vader was dan zou je ook Mij erkennen en liefhebben, want ik ben door de Vader gezonden (Joh. 8: 42).' Deze geschiedenis leert ons niet al te gemakkelijk 'ja' op deze vraag te antwoorden.  De geschiedenis leert ons ook nog iets anders. We zien hier dat we niet zomaar en als vanzelfsprekend een kind van God zijn. We worden namelijk niet geboren als kinderen van God, maar als kinderen van de duivel. Van nature zijn wij slaven van de zonde, zo zegt Jezus. Dit herinnerd ons aan de zondeval in het paradijs. Voor de zondeval was God onze Vader, de vraag ben ik wel een kind van God hoefde niet gesteld te worden. Adam en Eva wisten dat God hun Vader was, zij hoefden niet over die vraag na te denken, want ze kenden God en spraken met Hem. Door de zondeval is de mens bij God vandaan gegaan. Het gevolg was dat God niet langer onze Vader was. Wij waren vijanden van God. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat we kinderen van God zijn. Het is daarvoor nodig dat eerst ons hart en leven verandert.

Waarom het zo mooi is

Maar terug naar onze vraag. Wanneer ben je een kind van God? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: als God jouw Vader is! Als je dus vraagt 'ben ik een kind van God?' dan vraag je eigenlijk: Is God mijn Vader?  Allereerst is het dan goed om stil te staan bij de vraag wat het betekent dat God Vader is. De Bijbel gebruikt heel vaak het beeld van een Vader en Zijn kind om de relatie tussen God en de gelovige uit te drukken. Dit is een van de mooie en unieke zaken van het christelijk geloof. Een moslim zal God nooit zijn Vader noemen. Allah is vooral een strenge rechter die oordeelt en die je blindelings moet gehoorzamen. In de Bijbel zegt God dat Hij met ons wil omgaan zoals een goede vader met zijn kinderen. Dit wijst op de heel persoonlijke omgang die God met ons wil hebben. Het wijst ook op de liefde die God voor ons heeft en op de zorg die Hij ons wil geven. Als God onze Vader is dan betekent dit dat we een hele persoonlijke band met Hem hebben, Hij ons liefheeft en voor ons zorgt. Deze Vader zal Zijn kinderen nooit in de steek laten, Hij zal ze altijd beschermen en Hij zal ze alles geven wat nodig is. God belooft Zijn kinderen dat ze eens voor eeuwig bij Hem mogen wonen. Als God je Vader is dan kan je onbezorgd leven. Niet zorgeloos, maar wel onbezorgd omdat je Vader in de hemel zorgt. In Mattheüs 6:25-34 spreekt de Heere Jezus erover: 'uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt.' De Heere Jezus leerde ook Zijn discipelen alle vragen te brengen bij de Vader in de hemel: 'Onze Vader die in de hemelen zijt...' Daarom is het zo mooi om kind van God te zijn.

Hoe het mogelijk is

Misschien vraag je jezelf af: hoe kan God nu op zo'n manier met ons omgaan? Wij zijn toch zondige mensen die bij Hem zijn weggelopen? Hoe kunnen wij nu zijn kinderen zijn? Kan dat dan zomaar? Nee, niet zomaar! Wij zondige mensen kunnen dat alleen kind van God worden omdat de Heere Jezus gestorven is aan het kruis. Dat gaat dus niet zomaar! Er staat een grote schuld tussen ons en de Vader. De Vader kan ons alleen maar liefhebben als een Vader als eerst die schuld is weggenomen. Precies daarvoor kwam de Heere Jezus naar de aarde. Christus moest heel diep lijden om de schuld die tussen God en ons instaat te verzoenen. Alleen omdat Hij voor alles betaald heeft wat er tussen God en mens instaat, alleen daarom, kunnen wij God weer als Vader hebben. Het grootste bewijs van de liefde van de Vader voor zondige mensen is dit offer van de Heere Jezus. De Vader had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon zond naar de aarde om te sterven aan het kruis. Op die manier kon Hij opstandige en weggelopen kinderen zoals wij zijn weer terug brengen bij Hem. Het is dus alleen door de Heere Christus dat het mogelijk is om een kind van God te worden.

Hoe je het wordt

De vraag waar mee begonnen was: hoe wordt je kind van God. We hebben gezien dat het erg belangrijk is om een kind van God te zijn. We hebben gezien dat dit niet vanzelfsprekend is. Ook hebben we gezien hoe mooi het is. Als laatste hebben we gezien wie dit mogelijk heeft gemaakt. Ik hoop dat je al verlangen krijgt om ook daadwerkelijk Zijn kind te zijn. Hoe wordt je dat? Daarvoor moet je bij de Heere Jezus zijn. Alleen door Zijn offer kunnen wij van vijanden van God tot Zijn kinderen worden. Dat kan door te geloven in de Heere Jezus. Jezus hoort bij de Vader; woont bij Hem; Hij is Zijn Zoon. Jezus Christus is de brug tussen ons en de Vader. We hebben al gezien dat Hij alles heeft weggenomen dat tussen ons en de Vader instaat. Wie in Hem gelooft ontvangt vergeving van zonden en mag weten dat God zijn Vader is. God vraagt dat je erkent zelf een zondaar te zijn, dat je weet dat je alleen door de Heere Jezus zalig kan worden. Geloven is vertrouwen op de Heere Jezus, dat Hij jouw Verlosser is. Dat kan een mens je niet geven, maar dat wil God Zelf wel geven. Daarvoor stuurde Hij de Heilige Geest naar de aarde om dit in ons hart te bewerken. Hij doet dit door Zijn Woord. In de Bijbel roept God ons op om onze zonden te belijden en te geloven in de Heere Jezus. Hij wil ons leren net als een kind op Hem te vertrouwen. Je kan jezelf de vraag stellen: leef ik zo in afhankelijkheid van Christus? Weet ik dat ik Hem in alles nodig heb? Geloof ik dat ik alles wat ik heb van de Vader in de hemel gekregen heb? Dank ik Hem voor alles? Probeer ik Hem te gehoorzamen, omdat ik weet dat Hij het beste met mij voorheeft? Dit zijn dingen die niet zomaar in ons hart leven. Als we dit herkennen dan is dat het werk van de Heilige Geest in ons hart. Dan mag je Hem Vader noemen. Dan mag je in vrijheid leven, in plaats van in de slavernij van de zonde. De Heilige Geest zelf wil ons dit steeds opnieuw en steeds meer leren. Lees maar wat Paulus schrijft in Romeinen 8: 14-17: 'Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus;  wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.'