De macht van de satan

1. Inleiding 
Maarten Luther vertelt in een van zijn gesprekken hoe hij 's nachts op de Wartburg werd lastiggevallen door klopgeesten. Met grote kracht werden hazelnoten, die hij in een kast bewaarde, tegen de balken gegooid. Er klonk goot lawaai. Luther: 'Toen sprak ik: 'Duivel, ben jij het? En ik beval hem de Heere Christus aan van Wie geschreven staat: U hebt alles onder Zijn voeten gelegd. Daarna legde ik mij weer te bed.' Op andere momenten sprak Luther met de duivel. De duivel wees hem op zijn zonden en Luther antwoordde: 'dat weet ik duivel, dat ik zonden heb. Maar Jezus Christus is gestorven voor zondaren.' Er wordt van hem gezegd dat hij toen hij in het kasteel de Wartburg zat wel eens de inktpot door de kamer heeft gegooid om de duivel te verjagen. Ook in het lied 'Een vaste burcht' spreekt Luhter over de macht van de duivel en de macht van Christus: 
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken! 

Voor Luther was de duivel dus heel reëel en zijn strijd tegen de duivel echt. Hij merkte hoe de duivel hem telkens wilde verleiden tot zonde. Hoe zit dat bij ons? Merken wij iets van de duivel? Geloven wij dat hij bestaat? En als hij bestaat, waar kunnen we hem zien? 

2. De realiteit van de satan 
Ook in de Bijbel wordt er veelvuldig gesproken over de satan en zijn macht. Nergens in de Bijbel wordt ermee gespot of gedaan alsof het niets voorstelt. De gelovigen hebben een grote strijd te voeren met de satan en hebben hier de hulp van God voor nodig. Lees maar in Efeze 6: 10-18: 
 • Vers 10: Paulus richt zich tegen de gelovigen, die hij broeders noemt. Ze moeten sterk worden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heere Jezus Christus, in de kracht van God. Waarom is dat nodig? vers 11 en 12 geeft het antwoord. 
 • Vers 11: Er wordt gesproken van de listige verleidingen van de duivel. Het zijn listige verleidingen, ze zijn vaak verborgen onder een vernis van vriendelijkheid. Wat de duivel aanbiedt klinkt goed en verleidelijk. Het is nodig een wapenrusting van God te krijgen, alleen zo kan je het weerstaan. 
 • Vers 12: We hebben niet zozeer te strijden tegen mensen, maar tegen grotere en gevaarlijkere machten. Ze worden geweldhebbers van de duistere wereld van deze tijd genoemd. Geestelijke boosheden in de lucht: onzichtbaar maar niet minder machtig. Zo reëel zijn die machten. Je kan er bang van worden... 
 • Vers 13: Om deze machten we weerstaan moeten we te rade gaan bij Iemand die sterker is. God wil ons een wapenrusting geven om de strijd te voeren. In de dagen dat de duivel ons extra hard aanvalt kunnen we dan staande blijven. 
 • Vers 14-18: Hier wordt de wapenrusting beschreven, als verweer tegen de satan. 
Ook in de evangeliën zien we regelmatig iets van de strijd tussen Jezus en de duivelen. Ook voor de Heere Jezus is de satan geen onbetekenende macht. Hij wordt verleidt door de satan (Mat. 4: 1-11), Hij leert Zijn discipelen bidden om verlossing van de satan (Mat. 6:13), Hij verlost mensen die bezeten zijn door de duivel en gebiedt hen (Mat. 8:28-34). 
De Bijbel spreekt dus heel reëel over de persoon van de satan en zijn macht. Wij als mensen uit de 21ste eeuw hebben vaak weinig oog voor deze geestelijke wereld. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat engelen en duivelen werkelijk bestaan. Toch leert de Bijbel duidelijk dat er letterlijk meer is tussen hemel en aarde. Er is een geesteswereld van engelen en duivelen. In ons denken is hier eigenlijk geen plaats meer voor. Wij zijn immers zo nuchter dat we weten dat alleen datgene bestaat wat je kan zien. Verhalen over geesten zijn immers 'spookverhalen'. Deze gedachte zit diep in ons denken. Dit is misschien wel de grootste overwinning van de satan! Niets is gevaarlijker dan een vijand van wie je het bestaan niet kent. Laten we dus beseffen dat de satan, duivelen en geesten werkelijk er zijn. 

3. Levensloop van de satan 
De Bijbel vertelt niet heel veel over de herkomst en de gang van de satan. Als de Bijbel spreekt over de duivel is dat vooral om te waarschuwen voor de listen van de duivel. Ook spreekt de Bijbel veel over de bestemming van de duivel. In Openbaring 12 wordt zijn levensloop in symbolische taal verteld. Vanaf zijn val tot zijn ondergang.De meest gebruikte namen zijn: Satanas (tegenstander, SV = satan, 36x), diabolus (tussenwerper, SV = duivel, 37x), daimon (verkeerde geest, SV = duivelen, HSV=demonen, 65x). Verder wordt hij nog genoemd: Belial (de wetteloze), valse profeet, draak of het beest. 

3.1 De val van mens en engel 
We komen de duivel voor het eerst tegen in het paradijs. In de gedaante van een slang verleidt hij Eva tot zonde. Hij zet vraagtekens bij wat God gezegd heeft en verdraaid het Woord van God. De mens is zo door de verleiding van de satan in zonden gevallen. Waar komt de duivel vandaan? Het wordt hier niet verteld. Andere Bijbelgedeelten wijzen erop dat de duivel een gevallen engel is. In opstand gekomen tegen God en daarom samen met zijn volgelingen door God gestraft. Engelen werden zo tot duivelen. Het eerste wat de duivel dus deed was de mens en daarmee de schepping meenemen in zijn val. De mens kwam zo aan de kant van de duivel te staan, gevangen in de zonde. Direct heeft God echter ook de grens aangegeven. Er zou Iemand komen die de duivel zou overwinnen. De ondergang van de duivel werd voorspeld, 'datzelve zal u de kop vermorzelen' (Gen 3:15). Al vanaf het begin is de macht van de duivel dus beperkt. Hij kan niet meer dan God hem toestaat. We zien dat in de geschiedenis van Job. De duivel moet toestemming vragen aan God. We zien wel de grote macht die de satan kan hebben. Hij kan een storm zenden en een ernstige ziekte. Ook zien we dat de satan hier nog toegang heeft tot de hemel. In heel het OT zien we telkens hoe de satan alles wat van God is kapot probeert te maken. Hij heeft het met name voorzien op Gods volk. 

Samenvattend:
 • Gevallen engel, grote macht op aarde, staat onder God.
 • Sleept de mensheid mee in zijn val. 
 • Heeft nog toegang tot de hemel. 

3.2 De komst van de Heere Jezus 
Met de komst van de Heere Jezus naar de aarde verandert er iets. Ook daar zien we hoe de duivel de Heere Jezus probeert te doden (Mat. 2) en te verleiden (Mat. 4). Het lukt hem niet. Dan sterft de Heere Jezus aan het kruis, maar dit is geen overwinning voor de satan, maar juist zijn ondergang. De Heere Jezus roept het uit: 'Het is volbracht'. Door deze overwinning van Christus wordt de macht van de satan verder beperkt. Christus heeft de satan overwonnen en hij ligt vanaf nu aan de ketting. Hij heeft nog wel macht, maar minder als vroeger. Ook wordt hij nu definitief uit de hemel geworpen en heeft er geen toegang meer toe (Luk 10:17, Op. 12). Christus geeft met Pinksteren Zijn Geest en via die Geest leidt en bestuurt Hij Zijn onderdanen. De macht van de satan is gebroken. Je ziet hoe na Pinksteren de satan het telkens af moet leggen tegenover de macht van de Heilige Geest. De satan probeert van buiten af de apostelen het zwijgen op te leggen (Hand 4:18). Hij probeert de gemeente binnen te dringen via Ananias en Saffira (Hand 5:3). Hij zorgt voor vervolgingen (Hand 8:1). Ze hebben telkens het tegenovergestelde effect. De kerk groeit en de satan moet machteloos toezien. 

Samenvattend:
 • Christus overwint de duivel en legt hem aan de ketting 
 • De satan wordt uit de hemel geworpen, zijn macht nog verder beperkt. 
 • De gelovigen ontvangen de Geest en kracht van Christus om de satan te weerstaan. 
 • Als leeuw aan de ketting kan de satan nog wel heel veel kapot maken en zal hij nog meer geweld gebruiken. 

3.3 Het einde van de satan 
In Openbaring lezen we ook hoe het eindigt met de duivel. We lezen hier (Op. 20: 7-10) dat aan het einde der tijden de duivel nog eenmaal losgelaten zal worden. Hij kan dan met al zijn kracht velen verleiden. Vreselijk kwaad zal hij over de wereld uitstorten. Aan het einde zal God echter ingrijpen. De stad Babylon zal vergaan (Babylon staat voor de maatschappij van genot en plezier). Ook de satan zal gegrepen worden en definitief en voor altijd in de hel gegooid worden. Al zijn handlangers en onderdanen zullen daar eveneens zijn. 

Samenvattend:
 • Nog eenmaal wordt de duivel losgelaten, hij zal vreselijk tekeer gaan. 
 • Op het hoogtepunt zal God ingrijpen en vindt het laatste oordeel plaats. 
 • De satan ieder die hem dient worden in de hel geworpen. 

4. Satan vandaag de dag 

4.1 De strijd van de satan om ons leven 
Vandaag de dag leven we na de komst van de Heere Jezus. We leven na het moment dat Hij zei: 'Het is volbracht!'. We leven na het moment waarop Hij Zijn Geest heeft uitgestort. Het betekent dat we weten dat de duivel eigenlijk al verloren heeft. Ook hij weet dat en doet daarom extra zijn best zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te nemen. De satan is dus nog steeds in oorlog met Christus en de zijnen. Op dit moment vindt er dus een strijd plaats tussen Christus en iedereen die bij Hem hoort en de satan en zijn volgelingen. Het is geen gelijke strijd. Christus is veel sterker en de satan kan maar zover gaan als God dat toelaat. De satan zit aan de ketting. Er is een strijd gaande en de inzet van deze strijd is onze ziel en ons leven. De satan wil ons in zijn bezit hebben, ons hart innemen en ons zo samen met hem in de afgrond laten storten. Christus wil ons al Zijn liefde geven, ons verlossen van de macht van de zonde en de satan en het eeuwige leven geven. De satan is minder sterk dan Christus. Maar laten we goed bedenken dat hij wel veel sterker is dan wij. De satan is ontzettend veel machtiger dan ons. Zonder de hulp van Christus zullen we het van hem moeten verliezen. Al zit hij aan de ketting, hij kan nog veel doen. Vandaag de dag heeft de duivel vele strategieën om ons in zijn macht te houden en te krijgen. We moeten ook niet vergeten dat wij allemaal al eens de kant van de duivel gekozen hebben. Wat dat betreft staat de duivel 1-0 voor. We hebben hem aan ons uitgeleverd en hier op aarde heeft hij dus, dankzij ons, grote macht. Als we Christus om hulp vragen dan gaat het niet alleen om het tegenhouden van de satan buiten ons, maar ook, allereerst, om het veranderen van ons eigen hart. Van een dienaar van de satan worden tot een dienaar van God. Als dit gebeurt zal de satan ons wel nog meer vijandelijk gezind zijn dan hij al was. 

4.2 De satan nu al losgelaten? 
Sommige mensen denken dat vandaag de dag de tijd al is aangebroken waarin de satan wordt losgelaten. Als we soms om ons heen kijken dan lijkt het er bijna op. Politieke spanningen met Iran nemen toe, het zou zomaar eens het begin van een nieuwe oorlog kunnen zijn. Er zijn grote opstanden in de Arabische wereld, christenen worden er onderdrukt. Europa heeft grote financiële problemen en misschien stort de hele economie wel in. We kunnen er bang van worden. Dit alles zal echter nog maar een begin zijn. Als we Openbaring lezen dan weten we dat de satan tot veel meer in staat is en het zal nog veel erger worden. Het lijkt me dan ook niet dat je nu al kan spreken van het ontbonden zijn van de satan. Maar wat niet is kan wel snel komen. Laten we bereid zijn. 

4.3 De satan is ondergedoken 
Vandaag de dag lijkt in West-Europa de grootste tactiek van de satan wel dat hij ondergedoken is. Het lijkt alsof hij er niet is en is daarom nog veel gevaarlijker. Als je in Afrika zou zeggen: 'bestaan er geesten,' dan zou iedereen antwoorden: 'ja, natuurlijk'. Dat is daar geen vraag. Hier voor ons wel. De satan heeft zich verstandig genoeg teruggetrokken en is ondergronds gegaan. Hij voert nu een Guerrillaoorlog tegen het Westen. 

5. De tactieken van de satan 
Satan heeft vele tactieken om de mensheid te verleiden. Heel vaak probeert hij grote groepen tegelijk te verleiden en in zijn macht te krijgen. De satan is bij uitstek degene die aan massa beïnvloeding doet. Het wapenarsenaal van de satan loopt van zaken die duidelijk tegen het christendom en de God van de Bijbel ingaan tot zaken die misschien wel heel goed en christelijk lijken maar het niet zijn. Hier onder enkele tactieken van zijn grote projecten tot zijn nauwelijks waarneembare invloed. 

5.1 Satanisme: dien-mij-en-dien-jezelf religie 
De satanskerk is gesticht door Anton Szandor Lavey (1930-1979) op 1mei 1966 in de Walpurgisnacht (heidense feestdag, in deze nacht zouden de geesten vrij spel hebben). Het centrale thema is dat de satanist zelf centraal staat. De meeste satanisten geloven niet werkelijk in het bestaan van God of en echte duivel. Wel zijn ze zeer anti-christelijk. De mens is gewoon een dier, maar het is volgens hen de religieuze ontwikkeling van de mens die heeft gemaakt dat soms nog lager en wreder is dan een dier. 
Enkele van de negen regels van het satanisme: 
1. Satan staat voor bevrediging in plaats van onthouding 
4. Satan staat voor goedheid jegens hen die dit verdienen, in plaats van liefde te verspillen aan ondankbaren! 
5. Satan staat voor wraak, in plaats van de andere wang toe te keren! 
8. 'Satan staat voor alle zogenaamde zonden, als deze leiden tot lichamelijke, mentale of emotionele bevrediging! 
Uit een interview met een satanist: 'Satan betekent onze liefde voor het wereldlijke en onze verwerping van het onzinnige nutteloze beeld van Christus aan het kruis.' Vandaag de dag zijn er in Nederland niet heel veel echte satanisten. De denkbeelden worden echter wel door veel mensen gedeeld. Satanisme staat eigenlijk vooral voor het toppunt van egoïsme en het centraal stellen van jezelf. 
 • De duivel gebruikt het als middel om de haat tegen christenen en Christus op te wekken. Het is een leer die recht ingaat tegen dat wat het christendom leert. 
 • Al erkennen ze het zelf misschien niet. Hier zien we dus mensen die daadwerkelijk satan dienen en antichristelijk zijn. 
5.2 Occultisme: In het land van de boze geesten 
De satan als hoofdengel heeft een heel leger van demonen en duivelen onder zich. Geesten die op allerlei manieren mensen in hun macht proberen te krijgen. In veel landen is het bezweren van boze geesten normaal. Een evangelist uit Korea vertelde hoe hij eens ergens in een hotel was. Veel van deze hotels zijn vroeger afgodstempels geweest waar de geesten werden opgeroepen. Hij had een keer niet gebeden om bescherming tegen de boze geesten. 's Nachts werd hij vastgegrepen alsof iemand hem bij de keel greep en wilde doden. Toen hij de naam van Christus aanriep verdween het gevoel. Hij vertelde dat in bepaalde stammen daar als bij de geboorte de moeder sterft het kind levend begraven wordt, om maar aan de vloek van de geesten te ontkomen. Wie daar evangeliseert voelt werkelijk welke duistere machten er in de wereld kunnen zijn. Ook hier in Nederland kan de satan op zo'n manier aanwezig zijn. Het komt minder vaak voor dan elders, maar ook hier kunnen die duistere machten werken. 
 • Geesten worden soms opgeroepen door 'glaasje draaien' en geven dan ook antwoorden.[1] In heel veel gevallen zal dit gewoon bedriegerij zijn. Maar weet wel: je speelt met vuur. 
 • In veel TV-programma's wordt het spreken met geesten als amusement gebracht. Je kan bellen en door Tarotkaarten je toekomst laten voorspellen. Mensen worden onder hypnose gebracht. De grenzen opzoeken en spreken met geesten wordt als 'leuk en spannend' gezien. 
 • Er zijn spellen en films waar een soort satanische macht vanuit gaat. In de spellen moet je het gevecht aan met geesten andere monsters. In films wordt de geesten opgeroepen, doden opgewekt en de meest gruwelijke zaken getoond. Dit is meer dan onschuldig vermaak en kan je ziel ernstig beschadigen! 
We moeten het spreken en oproepen van geesten niet zien als spannend tijdverdrijf, maar laten we goed beseffen dat we met vuur spelen. De satan is erg machtig en wil ons het liefst in zijn macht hebben. 

5.3 Islam: De grote na-aperij 
Luther zei eens 'de duivel is Gods aap'. De duivel doet na wat God doet, alleen dan met het doel velen te verleiden. De op een na grootste religie ter wereld, de Islam is hier een voorbeeld van. De duivel verzon een religie waarin met één God dient, waarin de Godheid van Christus wordt ontkent en men in plaats daarvan een profeet Mohammed eer bewijst. Net als het christendom heeft ook de Islam één boek, de Koran. Veel verhalen uit de Bijbel staan ook hierin, alleen dan net veranderd. Het is een slaafse religie waarin geen sprake is van liefde. Dit past de duivel. Het is een religie van haat en geweld tegen Jood en Christen. Door de Islam is het Christendom in het Midden-Oosten nagenoeg verdwenen. Er gebeurt veel geweld in naam van de Islam. Bijna alle landen waarin christenen worden vervolgd zijn Islamitische landen. Vandaag de dag wordt er altijd gesproken over respect en vrijheid voor de Islam. De Islam is een ongevaarlijke religie, we hoeven er niet bang voor te zijn. Dit is een grote vergissing. De Islam is een ernstige verminking van het Christendom en Jodendom. Het stelt ook de andere religies in een kwaad daglicht. Ook wij hebben te strijden tegen de Islam. Een strijd niet met het zwaard, maar met het Woord van God, het evangelie. 

5.4 Leven-voor-de-lol project 
Voor jonge mensen heeft de satan zijn meest succesvolle project opgezet. Het leven-voor-de-lol project. Het bestaat hieruit dat de satan op allerlei manieren je laat genieten van het leven, hij maakt je zo druk met genieten dat je geen tijd hebt om echt na te denken. Alles draait om genieten. 
 • Uitgaansleven: Je wordt helemaal opgenomen in het plezier van het ene moment, die ene avond. Veel mensen leven van weekend naar weekend. Werken om te kunnen uitgaan, gaan helemaal los in het weekend en hebben dan de halve week nodig om weer bij te komen. Vakanties zijn het hoogtepunt. Ver weg van huis kan je helemaal uit je dak gaan. Alcohol haalt natuurlijke remmingen weg, er zijn middelen om nog langer te kunnen doorgaan. De muziek verdoofd je. Er is geen ruimte om tot jezelf te komen of voor een goed gesprek.
 • Televisie: altijd is er wel iets leuks op TV waar je naar kan kijken, vaak onschuldig, soms minder onschuldig. Bijna nergens wordt er gewezen op christelijke normen en waarden. Men doet het voorkomen of plezier hebben het belangrijkste in het leven is. Uren kan je verdoofd achter de TV zitten om 's avonds in bed te stappen en de volgende dag weer verder te gaan. Tijd om tot jezelf te komen is er niet. 
 • Muziek: De duivel haat stilte. Overal geeft hij muziek of lawaai. Bijna nergens is het meer echt stil in ons land. Veel mensen kunnen de stilte niet aan. De inhoud van veel muziek brengt je niet dichter bij God. De meeste liederen gaan over een leven dat niet overeenkomt met de Bijbel. 
 • Seksuele begeerten: Seksuele begeerten zijn voor velen de toegangspoort die het wijdst openstaat voor de satan. Heel onze samenleving is vervuld van erotische zaken. In reclames op straat, op televisie, op internet, overal is het. Er wordt je geleerd dat het allemaal heel normaal is. Dat wat voor liefde doorgaat is vaak alleen maar egoïsme. Nergens leer je de waarde van een duurzame relatie met één persoon, bescherm door het huwelijk. Christelijk denken wordt afgedaan als achterlijk. 
Al de bovengenoemde zaken gaan eigenlijk maar om één ding: GENIET VAN HET LEVEN. Dat is de grote leus van de duivel. Geniet want je leeft maar één keer. Op deze manier houdt de satan je altijd bezig. Afleiding is zijn grote doel. Als je altijd maar afgeleidt wordt van de zaken die er werkelijk toe doen, dan kom je nooit tot jezelf. Eigenlijk heeft de duivel het ook best makkelijk. Omdat wij tegen God hebben gekozen en eigenlijk al bij de duivel behoren, hoeft hij ons alleen maar te houden waar we zijn: ver weg van God. Hij moest dus voorkomen dat je in contact komt met God, of gaat nadenken over die dingen. Het enige waarvoor de satan hoeft te zorgen is dat jij zo doorleeft tot je sterft. Dan heeft de satan gewonnen. 

5.5 Zoveel-mogelijk-met-rust-laten tactiek. 
Bovenstaande voorbeelden gingen vooral over manieren waarop de satan hele massa's tegelijk beïnvloedt. Ook op persoonlijk niveau is hij echter aan het werk. Dat kan soms heel subtiel gaan. Met mensen die hij al in zijn macht heeft zal hij zich zo weinig mogelijk bemoeien. Enkele van zijn tactieken: 
 1. Hij doet je geloven dat hij niet bestaat of niet zo gevaarlijk is. 
 2. Hij wil je rustig laten leven in eens soort oppervlakkige Godsdienst zonder inhoud. Je mag dan best naar de kerk, Psalmen zingen, naar catechisatie enz. Zo lang het maar niet meer dan oppervlakkige betekenis voor je heeft. 
 3. Hij zal je direct afleiden met andere zaken, zodra je met de Bijbel bezig bent. Na de kerkdienst zorgt hij direct voor gesprekken die de preek doen vergeten. Afleiding is zijn grote wapen wanneer zijn 'patiënt' met het Woord van God te maken krijgt. Geef de duivel hier geen kans toe. 
 4. Hij maakt je zo druk met allerlei andere zaken dat je gewoon geen tijd hebt om aan God te denken. Telkens zal hij weer iets nieuws verzinnen. Hij laat je leven van dag tot dag, zodat je geen moment hebt om even stil te staan. Je kan zo jaren doorleven zonder werkelijk stil te staan bij de ernst van het leven. 
Er zijn heel veel mensen in de kerk waar de duivel weinig energie voor nodig heeft. Ze leven jarenlang een lege inhoudsloze godsdienst. Ze horen preken maar het doet hen niets. Ze leven netjes, in het spoor van de kerk, maar toch: ze kennen Christus niet. Eens zal Christus tegen deze mensen zeggen: 'Ik heb u niet gekend'. 

6. De duivel weerstaan 
De satan is dus een realiteit in dit leven. We moeten er tegen strijden. Hier enkele strategieën om de satan te weerstaan. 

6.1 Bewustwording 
Wees je bewust van de realiteit van de satan. Achter veel dingen die onschuldig lijken zit een groot plan van de satan bedoeld om jouw hart veroveren. Hij zet vele middelen in. Als je daar niet van bewust bent dan heeft hij de strijd al half verloren. De satan bestaat en hij is machtig! 

6.2 Het uit de weg gaan 
Het belangrijkste wapen tegen de satan is dan ook de strijd uit de weg gaan. Niet komen op plaatsen waar hij invloed heeft. Je niet laten verleiden tot situaties waar hij vat op je heeft. Hij kent je zwakke plekken en het is nodig dat jij die ook kent. Iemand die af wil kicken van een alcoholverslaving moet niet in een café gaan zitten of bij een slijter gaan werken, al zal daar anders misschien niet direct iets mis mee zijn. Bescherm jezelf, neem geen open internet. Alle vuiligheid van de wereld is dan vlak binnen handbereik. Zo sterk zijn wij meestal niet! 

6.3 De scanner van Gods Woord 
'Beproeft alle dingen behoudt het goede' (1 Tes. 5:21). Dit betekent niet 'probeer alles maar uit' er staat niet 'onderzoekt alle dingen...' Beproeven is alles langs de scanner van het Woord van God houden. Zoals een scanner op een vliegveld alle tassen scant op gevaarlijke inhoud, zo moet dat ook met alles wat we doen. God geeft in Zijn Woord 'verkeersregels' om veilig te leven. We zien deze vooral terug in de Wet, de 10 geboden. Ook de Heere Jezus bestreed de leugens van de satan met het Woord. 

6.4 De wapenrusting 
Een meer uitgebreide beschrijving van de wapens die we hebben tegen de listen van de satan komen we tegen in Efeze 6. Paulus gebruikt hier het beeld van een Romeins soldaat. Heel de wapenrusting is bedoeld om de satan te bestrijden. Elk onderdeel heeft zijn nut. Paulus gebruikt een beeld van een oorlog. Dit geeft de ernst en werkelijkheid van de strijd aan. Let er echter wel goed op dat deze soldaat de 'sandalen van de vrede' aan heeft. De strijd is er om vrede aan te brengen! 

6.5 Hulp bij een Ander 
Tenslotte het belangrijkste. Voer de strijd tegen de satan niet alleen, dan zal je verliezen. Zoek hulp bij een Ander. Zoek bescherming bij de Heere Jezus Christus. Hij heeft de verzoeking van de satan weerstaan, Hij heeft overwonnen. Hij is het die deze wapenrusting aan ons kan geven. 

7. Verder lezen 
Belangrijke Bijbelgedeelten: Gen. 3:1-24, Job 1:6-12, Mat. 4:1-11, 8:28-34, Luk. 10:18, Op. 12:1-18, Op. 20:1-10 
Belangrijke boeken:  John Bunyan, De heilige oorlog, C.S. Lewis, Brieven uit de hel, S.D. Post, Duivels dichtbij.

--------------------
voetnoten:
[1] Dit gebeurt door een glas omgekeerd op een zogenaamd ouijabord te zetten. Dit is een bord met hierop alle letters van het alfabet, de cijfers 0-9 en 'ja' en 'nee'. Deelnemers leggen hun wijsvinger op het glas, bij een vraag gaat het bewegen en geeft antwoorden.