J.C. Ryle, Voor al mijn zonden


Het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus is een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen die er ooit hebben plaatsgevonden. De Heere Jezus stierf aan het kruis. Hij deed dat, zoals de titel van dit boekje zegt, voor al mijn zonden. Het is van levensbelang dat je dit laatste na kunt zeggen. Dat kan alleen als je in de Heere Jezus gelooft.  Het boekje van Ryle wil je zeven weken lang elke dag even stil zetten bij deze lijdensweg van Christus. Het bestaat uit 49 overdenkingen die bedoeld zijn om in de zeven weken voor Goede Vrijdag te lezen. In deze zogenaamde lijdenstijd sta je dan elke dag stil bij een moment op die lijdensweg van de Heere Jezus. Zo wordt er stil gestaan bij de gesprekken tussen de Heere Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd (week 1 en 2). In week 3 tot en met 7 sta je stil bij het lijden van de Heere Jezus vanaf het moment dat Christus naar Getsémané gaat tot aan Zijn begrafenis. De overdenkingen zelf gaan allemaal over teksten uit het evangelie van Johannes. Elke overdenking neemt twee bladzijden in beslag en telkens is er een Bijbelgedeelte dat je moet lezen.
      In de overdenkingen brengt Ryle de Heere Jezus telkens heel dichtbij ons. Hij laat zien hoe diep Zijn lijdensweg was. Hoe Hij dit vrijwillig deed voor zondaren. Hoe Hij bespot werd maar toch doorging. Ryle laat de grote liefde van Christus zien die hieruit spreekt. Opdat ook wij Christus lief zullen hebben, Hem mogen dienen en weten dat Hij stierf voor al mijn zonden. Ryle schrijft in de veertigste overdenking:  'Hoe groot was zijn medelijden en liefde met en voor anderen! Laten wij troost putten uit de gedachte dat wij in Jezus een Zaligmaker hebben Die onpeilbaar teder is. Jezus vergeet nooit een van degene die Hem liefhebben. Geen wonder dat Petrus zegt: 'Werp al uw bekommernis op Hem; want Hij zorgt voor u' (85).

J.C. Ryle, Voor al mijn zonden, 49 overdenkingen voor de lijdensweken, De Banier Apeldoorn, 2012.

Geschreven voor de website van de HHJO