I . Wat is christelijke spiritualiteit?


De aandacht voor spiritualiteit

De aandacht voor spiritualiteit en spirituele ervaringen groeit. Na de golf van modernisme en rationalisme, waarin men dacht definitief afscheid te nemen van het geestelijke en bovennatuurlijke, wint het aan belangstelling. Het postmodernisme heeft de laatste zekerheden onder het bestaan weggeslagen en men kan niet anders meer dan terugvallen op de persoonlijke innerlijke ervaring. Juist nu het alledaagse leven door de crisis minder bevrediging geeft zoekt men het op andere plaatsen. Men zoekt naar een persoonlijke innerlijke ervaring waarin we uitgetild worden boven het alledaagse bestaan. Televisieprogramma's waarin contact gezocht wordt met de geesteswereld doen het goed. De wereld van geesten en spirituele ervaringen is spannend en geeft kleur aan het leven. Het is een spiritualiteit met een postmoderne smaak. Alle draait om de persoonlijke beleving en de inkeer tot jezelf. Moeiteloos worden elementen uit allerlei tradities gemengd, de keuze is aan het individu. Deze hedendaagse vorm van spiritualiteit  verschilt echter nogal van de christelijke spiritualiteit zoals die door de eeuwen heen ervaren en verwoord is. Ook het christendom kent een rijke spirituele traditie, een die echter niet zomaar aansluit bij de moderne spiritualiteit. Het doel van deze serie artikelen is om opzoek te gaan naar het specifieke van de christelijke spiritualiteit ten opzichte van al het andere wat vandaag de dag onder de noemer spiritualiteit valt.

Een definitie van christelijke spiritualiteit

Wie naar een algemene - of beter gezegd seculiere[1] - definitie van spiritualiteit zoekt vindt al snel zoiets als 'datgene wat de geest betreft', of 'wat op de geest gericht is', of  'de persoonlijke innerlijke ervaring.' De christelijke definitie van spiritualiteit is echter een andere, meer ingevulde. We komen zo'n definitie tegen in het boek van prof. dr. A de Reuver Verborgen omgang. Hij geeft de volgende definitie: ‘Spiritualiteit is de religieuze grondhouding die in het hart wordt opgeroepen door Woord en Geest, die wordt ingekleurd door tijd en omgeving en die gestalte krijgt in een leven voor Gods aangezicht.’[2] Deze definitie wil ik hier overnemen en bespreken.
Allereerst zien we dat het gaat om een 'religieuze grondhouding van het hart.' Dit sluit aan bij de meer algemene definitie waar ook sprake was het 'de geest' of 'het innerlijk.' Het is iets wat ons hart en gevoel raakt op een heel existentieel niveau. De Reuver spreekt over een religieuze grondhouding en hierin zien we een eerste belangrijk verschil met de seculiere definitie. In die laatste worden religie en spiritualiteit van elkaar losgekoppeld. Men kan spiritueel zijn zonder religieus te zijn. Spiritualiteit is vooral een innerlijke ervaring en hoeft niet perse verbonden te zijn met het geloof of de ervaring van het bovennatuurlijke of goddelijke. Bij christelijke spiritualiteit is dit wel het geval. Het is per definitie verbonden met God. Hij is degene die deze religieuze grondhouding oproept en het leidt per definitie ook tot een leven voor Zijn aangezicht.
Ook dit laatste onderscheid christelijke spiritualiteit van seculiere. Christelijke spiritualiteit blijft nooit in de lucht hangen. Het is niet slechts een innerlijke ervaring, het leidt ook tot een leven voor Gods aangezicht. Christelijke spiritualiteit wordt zichtbaar in het leven van alledag. Dit is een belangrijk verschil met de seculiere spiritualiteit. Daar kan men spiritueel zijn zonder dat dit het dagelijks leven beïnvloedt of veranderd. Men kan het voor een tijdje doen en daarna weer loslaten. Christelijke spiritualiteit is iets wat het leven veranderd en raakt. Het uit zich in een leven voor Gods aangezicht. Wat dit concreet betekent zullen we in de volgende artikelen zien. Duidelijk is in ieder geval dat innerlijk en uiterlijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Het derde contrastpunt betreft de bron en oorzaak van spiritualiteit. In de seculiere definitie is het een innerlijke beleving die men zelf zoekt of opwekt. Men gaat opzoek naar een spirituele ervaring. In de christelijke definitie is het iets wat de mens in de eerste plaats overkomt. Het wordt door Woord en Geest in het hart opgeroepen. God zelf is degene die deze grondhouding van het hart initieert. Hij gebruikt hiervoor het Woord, ofwel de Heilige Schrift. Hij doet het door Zijn Heilige Geest, de tweede persoon in de Drie-eenheid. We zullen later zien hoe dit uitwerkt. Direct wordt echter duidelijk dat de richting hier dus 180 graden omgekeerd is. Het is niet de mens die opklimt tot het religieuze, maar het is God die dit in het hart legt.  
Tenslotte nog iets over de contextuele bepaaldheid van de spiritualiteit. Waar het bovenstaande altijd en overal van toepassing wordt geacht op de spiritualiteit is er ook een component die per context kan verschillen. De grondhouding wordt ingekleurd door tijd en omgeving. Zij is dus niet alle eeuwen door hetzelfde. In de volgende artikelen zullen we deze ruimte voor specifieke invulling dan ook telkens weer tegenkomen. Tegenover een postmoderne benadering moet wel worden benadrukt dat de spiritualiteit wel wordt ingekleurd door de context, maar er dus niet door bepaald wordt. Was dit laatste het geval dan was het sowieso niet mogelijk om over de christelijke spiritualiteit te spreken.

Spiritualiteit door de eeuwen heen

Vanuit bovenstaande definitie hebben we al veel gezien wat christelijke spiritualiteit onderscheidt van de algemene of seculiere visie op spiritualiteit. In de volgende artikelen wil ik bij wijze van case-study  een zevental hoofdpersonen uit de kerkgeschiedenis voor het voetlicht halen. Telkens zal ik vanuit één werk op zoek gaan naar de spiritualiteit van deze persoon. Ik plaats hem daartoe allereerst in een historisch kader, middels een beknopte biografie. Vervolgens bespreek ik het specifieke werk om tenslotte in te gaan op de specifieke spiritualiteit die daarin naar voren komt. In het laatste artikel zullen de lijnen samenkomen. Centrale vraag daar zal zijn: Waarin verschillen zij en wat verbindt hen? Vandaar uit hopen we een antwoord te kunnen geven op de vraag: wat is Christelijke spiritualiteit? Het gaat om de volgende zeven personen: Aurelius Augustinus, Thomas à Kempis, Johannes Calvijn, een anoniem persoon uit de 16e eeuw, Gisbertius Voetius, Samuel Rutherford en Jonathan Edwards. Ik ben mij ervan bewust dat deze personen een bepaalde traditie binnen de christenheid vertegenwoordigen. We zien met name vertegenwoordigers van de Gereformeerde traditie en hun voorlopers. Wat we zien is de ontwikkeling van christelijke spiritualiteit binnen de Gereformeerde traditie. Deze insteek is beperkt en geenszins volledig. Wel is er de overtuiging dat in deze personen samen iets van het universele van de christelijke spiritualiteit te ontdekken is.In deze serie artikelen ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is christelijke spiritualiteit. Na een algemene inleiding sta  ik stil bij de spiritualiteit van een zevental sleutelfiguren uit de kerkgeschiedenis. Ik sluit af met een conclusie waarin de lijnen samenkomen.[1] Seculier in de betekenis van niet-religieus of niet-christelijk.
[2] A. de Reuver, Verborgen Omgang : Sporen Van Spiritualiteit in Middeleeuwen En Nadere Reformatie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2002), 16.